Inspectie voor de brandveiligheid

Het belang van inspecties.

Inspecties zijn een hulpmiddel om toezicht uit te oefenen op de naleving van de gestelde voorschriften, bepalingen en-of voorwaarden die zijn gesteld in een o.a. een programma van eisen (PvE), uitgangspuntendocument (UpD) en/of overige documenten waarin staat beschreven waar een brandmeld- en/of ontruimingsalarmsysteem aan moet voldoen. Waarborg de brandveiligheid door jouw systemen periodiek te inspecteren.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Nulinspectie

Waarvoor dient een nulinspectie?

Een nulinspectie heeft als doel om de status van het brandmeld- en/of ontruimingsalarmsysteem in kaart te brengen. De uitkomst van deze nulinspectie kan worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulinspectie is meestal de eerste stap in een verbeter- en/of veranderproces en brengt de huidige situatie van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem in kaart. De geconstateerde bevindingen zullen benoemd worden in een inspectieverslag (zonder eindconclusie).

Initiële inspectie

Waarvoor dient een initiële inspectie?

Een initiële inspectie is de 1e stap om na te gaan of het brandbeveiligingssysteem in overeenstemming is met de afgeleide doelstelling. De inspectie omvat de technische, bouwkundige en organisatorische aspecten die een directe relatie met het systeem en de afgeleide doelstelling(en) hebben. Alle sturingen en activeringen worden hierbij functioneel gecontroleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de inspectiebureaus aangeleverde normen en inspectieschema’s.

Na de initiële inspectie zal altijd een inspectierapport worden opgesteld met daarin de bevindingen. Indien er geen afkeurpunten worden geconstateerd zal er altijd een inspectie certificaat worden afgeven.

Vervolginspectie

Waarvoor dient een vervolginspectie?

Het doel van een vervolginspectie is om te kijken of beheer en onderhoud goed worden uitgevoerd en of de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie nog invulling geeft aan de afgeleide doelstellingen. De vervolginspectie kijkt ook of er nog wordt voldaan aan de minimale wettelijke eisen ten aanzien van inspectie in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving worden. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de inspectiebureau ’s aangeleverde normen en inspectieschema’s.

Na de vervolginspectie zal altijd een inspectierapport worden opgesteld met daarin eventuele bevindingen. Indien er geen afkeurpunten worden geconstateerd zal er altijd een inspectie certificaat worden afgeven.

Herinspectie

Waarvoor dient een herinspectie?

Als er tijdens een initiële- en/of vervolginspectie een tekortkoming wordt vastgesteld , welke resulteert in een afwijking in het inspectierapport dient dit eerst hersteld te worden. Nadat de tekortkoming is hersteld zal er in overleg met de inspecteur worden afgestemd hoe de her-inspectie zal plaats vinden.
De inspecteur zal volgens, in overeenstemming met de door de inspectiebureau ’s aangeleverde inspectieschema verificatie uitvoeren.